20.04.1926

Η έγκριση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης

Στις 10 Απριλίου 1926 οι άνθρωποι του νεοσύστατου συλλόγου κατέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για αναγνώριση.

Η αίτηση «περί επικυρώσεως καταστατικού» προς τον πρόεδρο του Πρωτοδικείου ανέφερε:

Κύριε Πρόεδρε,

Λαμβάνομεν την τιμήν να υποβάλωμεν υμίν συνημμένως Πρωτόκολλον Ιδρύσεως, Καταστατικόν, Πρωτόκολλον εκλογής Δ. Συμβουλίου και ονομαστικόν κατάλογον των μελών του Δ. Συμβουλίου του καθ’ ημάς άρισυστάτου αθλητικού και ποδοσφαιρικού Σωματείου με την επωνυμίαν Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, εξαιτούμενοι την υμητέραν Εγκρισιν και αναγνώρισιν του άνω Σωματείου.

Ευπειθέστατοι

Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κ/των

Ο πρόεδρος (Τρ. Τριανταφυλλίδης), ο Γεν. Γραμματέας (Κ. Κρητικός)

Την 11η Απριλίου 1926 ο πρόεδρος, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης και ο πρώτος γενικός γραμματέας, Κωνσταντίνος Κρητικός υπέγραψαν την πρώτη δημόσια πρόσκληση του ΠΑΟΚ, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία την 13η Απριλίου 1926 και με την οποία: «Προσκαλούμεν πάντας τους ποδοσφαιριστάς τους ανήκοντας εις την δύναμιν του ημετέρου Σωματείου όπως ανυπερθέτως προσέλθωσιν εις Συνέλευσις εν τω Καταστήματι της Λέσχης Κων/πολιτών, σήμερον Τρίτην 13 τρεχ. και ώρα 8.30 μ.μ.

Ημερησία Διάταξις

1. Εκλογή Αρχηγών

2. Διάφοροι ανακοινώσεις

Το καταστατικό του νέου συλλόγου εγκρίθηκε με την απόφαση 822 της 20ης Απριλίου 1926. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται και η ληξιαρχική πράξη “γέννησης” του συλλόγου, αλλά η αγωνιστική του δράση είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα.